Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023.

Theo Thông tư quy định, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2023 là 68.414 tấn.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo phương thức phân giao quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Trước đó, theo Thông tư số 24/2021/TT-BCT, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2022 của thuốc lá nguyên liệu là 65.156 tấn. 

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm do Bộ Công Thương trao đổi  Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính để xác định. Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lá nguyên liệu do Bộ Công Thương xác định.

Như vậy, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm nay tăng hơn năm 2022 khoảng 3.258 tấn.

Theo thuongtruong.com.vn

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/han-ngach-thue-quan-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-nam-2023-103126.html