Theo đó, những doanh nghiệp chế xuất có dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 25/4/2021 và đang hoạt động hoặc trong quá trình xây dựng phải tuân thủ quy định trên.

Mục tiêu của việc triển khai quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan nhằm đảm bảo việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 về khu phi thuế quan; quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/0218/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Bên cạnh đó, tháo gỡ các vướng mắc trong việc xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, vướng mắc trong việc áp dụng cơ chế thực hiện đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được công nhận là doanh nghiệp chế xuất. 

Đồng thời, đảm bảo công tác quản lý hải quan cũng như tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư được công nhận là doanh nghiệp chế xuất trong việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

Để thực hiện quy định mới trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản như: Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 về việc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện; Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP; Công văn số 6112/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2021 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố tổ chức làm việc với các DNCX trên địa bàn quản lý, phổ biến các quy định về mốc thời gian không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan với các doanh nghiệp chế xuất, lập biên bản làm việc; tổ chức kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất theo đúng thời hạn quy định; báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện.

Mới đây ngày 8/4/2022, Tổng cục Hải quan đã phát hành Điện khẩn số 31/GQ2; điện khẩn số 35/GQ2 ngày 20/4/2022 đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện việc kiểm tra đối với DNCX và báo cáo chi tiết các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát theo từng tuần.
Ban hành công văn số 1305/TCHQ0GSQL ngày 15/4/2022 đôn đốc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai một số công việc đối với DNCX ở 03 trạng thái: Đối với doanh nghiệp chế xuất chưa thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát thì chủ động làm việc tại trụ sở doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá, dự kiến thời gian đáp ứng, lập biên bản làm việc với doanh nghiệp; Đối với doanh nghiệp chế xuất đã thông báo, chưa kiểm tra thì khẩn trương thực hiện việc kiểm tra; Đối với doanh nghiệp chế xuất đã kiểm tra nhưng chưa đáp ứng thì đánh giá khả năng đáp ứng, đôn đốc doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát.

Theo báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đến hết ngày 25/04/2022 về tình hình đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX trên toàn quốc đã có 1607/1676 doanh nghiệp chế xuất thông báo, thực hiện kiểm tra và xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Đến ngày 12/05/2022, đã có thêm 09 doanh nghiệp chế xuất được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát. 08 doanh nghiệp chế xuất còn lại vẫn đang tiếp tục hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định do có những khó khăn về kinh phí, thực trạng nhà xưởng hoặc một số nguyên nhân khách quan khác.

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. 


Theo Tổng cục Hải quan, quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP là quy định mới, đảm bảo cơ quan hải quan giám sát được hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất. Đa số cộng đồng doanh nghiệp chế xuất đều tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan hải quan và luôn phối hợp, đồng hành cùng cơ quan hải quan để hoàn thiện điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

Doanh nghiệp chế xuất sẵn sàng hợp tác, chia sẻ khó khăn, vướng mắc với cơ quan hỉa quan để được hướng dẫn kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp chế xuất theo quy định pháp luật.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/kiem-tra-giam-sat-hai-quan-voi-doanh-nghiep-che-xuat-la-khu-phi-thue-quan-207966.html