Theo đó, năm 2019, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 07-CTr/TU, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐ, ngày 13/7/2016 về kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU.

nang cao hieu qua cong tac phong chong tham nhung thuc hanh tiet kiem chong lang phi
Ảnh minh họa

Trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng (đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong việc thực hiện.

Ban Nội chính Thành uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành khảo sát xây dựng và triển khai Đề án đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 chuyên đề trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát các văn bản, quyết định của các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để thay thế, bổ sung những văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành. Tăng cường công tác cải cách hành chính ở từng lĩnh vực, từng khâu công tác cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 29/4/2014 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15-3-2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận của Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các kết luận của Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 14-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiết giảm ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán của thành phố; tiết giảm trong công tác thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; công tác thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước; giảm hội họp không cần thiết, thực hiện chế độ giao ban trực tuyến, thực hành tiết kiệm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25-5/-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố.

HP

 

Theo phapluatxahoi.vn