Báo cáo điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý của Tổng cục Thống kê cho biết, các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo và xây dựng dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh quý II/2022 sẽ khả quan hơn quý I/2022 khi có tới hơn 80% doanh nghiệp nhận định sản xuất kinh doanh tốt hơn và giữ ổn định.

50% doanh nghiệp dự báo sản xuất kinh doanh quý II/2022 đầy khả quan recommended by Mgid Mgid
50% doanh nghiệp dự báo sản xuất kinh doanh quý II/2022 đầy khả quan

Theo kết quả khảo sát quý I/2022, có tới 66,6% số doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới tăng và giữ nguyên so với quý IV/2021 (26,8% tăng, 39,8% giữ nguyên), 33,4% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý II/2022 khả quan hơn với 85,4% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý I/2022 (40,3% tăng, 45,1% giữ nguyên), 14,6% doanh nghiệp dự báo giảm.

Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý II/2022 so với quý I/2022 tiếp tục tăng với 83,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (46,6% tăng, 37,1% giữ nguyên), 16,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/nhieu-doanh-nghiep-du-bao-san-xuat-kinh-doanh-quy-ii-2022-day-kha-quan-206326.html