1. Thứ Ba, Ngày 3/4/2018 Âm lịch: 18/2/2018

 • Ngày: Ất Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Xuân phân
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Đông Nam, Hỷ thần: Tây Bắc, Hạc thần: Đông Nam
 • Sao tốt: Thiên ân, Thời dương, Sinh khí, Thiên thương, Bất tương, Kính an
 • Sao xấu: Ngũ hư, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Phục nhật, Câu trần
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

2. Thứ Sáu, Ngày 6/4/2018 Âm lịch: 21/2/2018

 • Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Thanh Minh
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Bắc, Hỷ thần: Đông Nam, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Thiên ân, Thủ nhật, Ngọc vũ, Thanh long
 • Sao xấu: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Nguyệt hình, Ngũ mộ, Phục nhật, Tiểu hội, Đơn âm
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh Tuất, Bính Tuất

3. Thứ bảy, Ngày 7/4/2018 Âm lịch: 22/2/2018

 • Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Thanh Minh
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Nam
 • Sao tốt: Âm đức, Tương nhật, Cát kỳ, Ngũ phú, Kim đường, Minh đường
 • Sao xấu: Kiếp sát, Ngũ hư, Trùng nhật
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi

4. Thứ Ba, Ngày 10/4/2018 Âm lịch: 25/2/2018

 • Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Thanh Minh
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Hướng tài thần: Tây, Hỷ thần: Nam, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên đức, Nguyệt đức, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Kính an, Trừ thần, Kim quỹ, Minh phệ
 • Sao xấu: Nguyệt yếm, Địa hoả, Tử khí, Vãng vong, Cô thần
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân

5. Thứ Năm, Ngày 12/4/2018 Âm lịch: 27/2/2018

 • Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Thanh Minh
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Đông Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Thiên mã, Bất tương, Phúc sinh, Giải thần
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Bạch hổ
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất

6. Thứ Sáu, Ngày 13/4/2018 Âm lịch: 28/2/2018

 • Ngày: Ất Hợi, Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Thanh Minh
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Đông Nam, Hỷ thần: Tây Bắc, Hạc thần: Tây Nam
 • Sao tốt: Mẫu thương, Bất tương, Ngọc đường
 • Sao xấu: Du hoạ, Thiên tặc, Tứ cùng, Bát long, Trùng nhật
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi

7. Chủ Nhật, Ngày 15/4/2018 Âm lịch: 30/2/2018

 • Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Ất Mão, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Thanh Minh
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Đông, Hỷ thần: Nam, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Tứ tướng, Bất tương
 • Sao xấu: Hà khôi, Ngũ hư, Bát phong, Nguyên vũ
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân Mùi, Kỷ Mùi

8. Thứ Ba, Ngày 17/4/2018 Âm lịch: 2/3/2018

 • Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Thanh Minh
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Hướng tài thần: Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Tây
 • Sao tốt: Thiên ân, Quan nhật, Yếu an, Ngũ hợp
 • Sao xấu: Nguyệt hại, Thiên lại, Trí tử, Huyết chi, Câu trần
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân Dậu, ất Dậu

9. Thứ Sáu, Ngày 20/4/2018 Âm lịch: 5/3/2018

 • Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Cốc vũ
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Hướng tài thần: Tây, Hỷ thần: Nam, Hạc thần: Tây Bắc
 • Sao tốt: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên ân, Thời đức, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Minh phệ
 • Sao xấu: Tai sát, Thiên hoả, Địa nang, Đại sát, Thiên hình
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

10. Thứ bảy, Ngày 21/4/2018 Âm lịch: 6/3/2018

 • Ngày: Quý Mùi, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Cốc vũ
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Tây, Hỷ thần: Đông Nam, Hạc thần: Tây Bắc
 • Sao tốt: Thiên ân
 • Sao xấu: Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Chu tước
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

11. Thứ Ba, Ngày 24/4/2018 Âm lịch: 9/3/2018

 • Ngày: Bính Tuất, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Cốc vũ
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Đông, Hỷ thần: Tây Nam, Hạc thần: Tây Bắc
 • Sao tốt: Nguyệt không, Tứ tương, Thiên mã, Bất tương, Phúc sinh, Giải thần
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Bạch hổ
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu Thìn , Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất, Nhâm Tý

12. Thứ Năm, Ngày 26/4/2018 Âm lịch: 11/3/2018

 • Ngày: Mậu Tý, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Cốc vũ
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Hướng tài thần: Bắc, Hỷ thần: Đông Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên y, Thiên thương, Thánh tâm
 • Sao xấu: Quy kỵ, Phục nhật, Thiên lao
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính Ngọ, Giáp Ngọ

13. Thứ Sáu, Ngày 27/4/2018 Âm lịch: 12/3/2018

 • Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Cốc vũ
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Hướng tài thần: Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Bất tương, Ích hậu
 • Sao xấu: Hà khôi, Ngũ hư, Nguyên vũ
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi

14. Chủ Nhật, Ngày 29/4/2018 Âm lịch: 14/3/2018

 • Ngày: Tân Mão, Tháng: Bính Thìn, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Cốc vũ
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Hướng tài thần: Tây Nam, Hỷ thần: Tây Nam, Hạc thần: Bắc
 • Sao tốt: Quan nhật, Yếu an, Ngũ hợp, Minh phệ
 • Sao xấu: Nguyệt hại, Thiên lại, Trí tử, Huyết chi, Câu trần
 • Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, ất Mùi

Xem ngày tốt xấu, giờ tốt, giờ hoàng đạo, tránh giờ xấu vào vào tháng 4/2018 để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, ktư trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa

Theo dõi, tìm ngày đẹp, giờ hoàng đạo mỗi ngày trong mục tử vi 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo Tường Vy / Reatimes