Cụ thể, tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 2-7-2021, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Công bố quyết định phê chuẩn 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Công bố quyết định phê chuẩn 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Tại Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 2-7-2021, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 2-7-2021 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, tại các Quyết định số 1058/QĐ-TTg, Quyết định số 1059/QĐ-TTg, Quyết định số 1062/QĐ-TTg, Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 2-7-2021, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền.

Theo hanoimoi.com.vn

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1004719/phe-chuan-ket-qua-bau-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026?fbclid=IwAR2y-NXr8eLlJozbfMJ0G2hpum-IIkV8uw2aNz9SCpozAjnnhf9pC3bqvLc