Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023.

Trong đó, đến hết quý III đạt trên 60%; đến hết quý IV đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài được cấp thẩm quyền cho phép đạt 100%) và đến hết ngày 31/1/2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với việc bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.

UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn, nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án. Chủ động chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý những vướng mắc hoặc đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền để tháo gỡ.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc thực hiện kế hoạch lần này nhằm giao nhiệm vụ phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án có tính chất kết nối, tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án…

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/quang-nam-phan-dau-giai-ngan-100-von-dau-tu-cong-nam-2023-20230307060832.htm