Theo đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2022-2023): Rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành, nhất là danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng và hàng hóa phải kiểm dịch động vật trên cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong Dự thảo những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trong Dự thảo những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Giai đoạn 2 (2023-2025): Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế về phạm vi hàng hóa xuất nhập khẩu cần phải quản lý, kiểm tra chuyên ngành, tiếp tục rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng tập trung quản lý đối với thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm, hàng hóa khác có khả năng gây thương vong cho con người, gây nguy hại cho trẻ em, động thực vật. 

Đồng thời, cắt giảm mạnh mẽ danh mục sản phẩm công nghiệp phải kiểm tra chất lượng. Đối với các sản phẩm, hàng hóa được cắt giảm, nhà nước quản lý theo nguyên tắc nhà nước quy định tiêu chuẩn an toàn, người sản xuất, kinh doanh tự tuân thủ.
Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu cắt giảm danh mục hàng hóa nhóm 2 thay đổi phương pháp quản lý từ việc kiểm tra từng lô hàng sang kiểm tra theo mặt hàng và áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro theo đúng bản chất khoa học.

Dựa trên những yếu tố đó, Chính phủ mong muốn xây dựng cơ sở pháp luật cho việc áp dụng phương thức kiểm tra tại nguồn và kiểm tra tại khâu lưu thông tại thị trường nội địa.

Ngành xuất nhập khẩu cũng cần xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý rủi ro quản lý, kiểm tra chuyên ngành tập trung, liên ngành làm cơ sở cho việc áp dụng phương pháp quản lý rủi ro toàn diện.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/sap-cat-giam-hang-loat-quy-dinh-xuat-nhap-khau-post174038.html