Phí dịch vụ việc làm hướng dẫn tại Thông tư 72 áp dụng đối với việc tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động theo quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm, Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Phí tư vấn cho người sử dụng lao động không quá 20.000 đồng/lần/người.

Đối tượng nộp phí là người lao động hoặc người sử dụng lao động có nhu cầu tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm.

Tổ chức giới thiệu việc làm được thu phí dịch vụ việc làm theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Theo thông tư này, khi đăng ký tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động, người đăng ký tư vấn phải nộp phí dịch vụ việc làm đối với hoạt động tư vấn theo quy định; phí dịch vụ việc làm đối với hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động chỉ được thanh toán khi tổ chức dịch vụ việc làm thực hiện xong công việc giới thiệu việc làm để người lao động nhận được việc làm.

Thông tư nêu rõ, trung tâm dịch vụ việc làm không thu phí tư vấn cho người lao động, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thu phí tư vấn cho người lao động không quá 10.000 đồng/lần/người.

Phí tư vấn cho người sử dụng lao động không quá 20.000 đồng/lần/người.

Về phí dịch vụ việc làm, đối với người lao động, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thu không quá 200.000 đồng/người được tuyển; đối với người sử dụng lao động, trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thu không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động…

Đồng thời, khi thu phí, tổ chức dịch vụ việc làm phải lập và giao chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, như sau: Đối với tổ chức dịch vụ việc làm là Trung tâm dịch vụ việc làm, thực hiện lập và giao biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; đối với tổ chức dịch vụ việc làm là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, thực hiện lập và giao hoá đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2016 đến hết ngày 31/12/2016; từ ngày 1/1/2017, dịch vụ việc làm chuyển sang thực hiện giá dịch vụ.

Nội dung chi tiết Thông tư xem tại đây

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam