Cụ thể, Hội nghị đã xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng: Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Thành ủy; Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình, chương trình kỳ họp bảo đảm kỹ lưỡng, khoa học và chất lượng.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị thống nhất quyết nghị cơ bản thống nhất với báo cáo, tờ trình do Ban Thường vụ Thành ủy trình tại Hội nghị, gồm: Dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Thành ủy; Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện và ban hành các văn bản nêu trên theo Quy chế làm việc của Thành ủy.

Hội nghị thống nhất đối với các báo cáo, tờ trình do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình tại hội nghị, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND thành phố, các cơ quan chức năng rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo, tờ trình để trình HĐND thành phố theo đúng thẩm quyền và đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để chỉ đạo xây dựng và ban hành Kết luận của Hội nghị làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, chương trình, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/thanh-uy-ha-noi-ban-hanh-nghi-quyet-hoi-nghi-ban-chap-hanh-lan-thu-14.html