Cụ thể, dự thảo nghị quyết có 2 chính sách, thứ nhất là cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai năm 2024 mà đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất được thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với các loại đất khác không phải là đất ở theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai 2024.

Thí điểm dự án nhà ở thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất đối với đất khác.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản, người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các cơ quan, tổ chức của Nhà nước đang quản lý đất chưa giao, chưa cho thuê hoặc đã được giao đất để quản lý.

Loại đất được thực hiện là đất được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại bao gồm các loại đất theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai năm 2024 mà đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư có các loại đất quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai năm 2024.

Điều kiện thực hiện là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 122 của Luật Đất đai năm 2024.

Địa bàn, dự án được thực hiện gồm tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép ban hành tiêu chí về địa bàn, vốn đầu tư và các tiêu chí khác phù hợp với thực tế tại địa phương để lựa chọn dự án tại địa bàn được phép thí điểm.

Dự án được thực hiện thí điểm trong thời gian 5 năm, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 1/1/2030.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian còn lại để hoàn thành dự thảo nghị quyết rất ít và các cơ sở pháp lý liên quan chưa được ban hành cụ thể. Do đó, Bộ kiến nghị Phó Thủ tướng xem xét chỉ đạo Bộ Tư pháp báo cáo cấp có thẩm quyền: Bổ sung tên nghị quyết thí điểm vào nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; hướng dẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo nghị quyết thí điểm theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng quy trình rút gọn để đảm bảo thời hạn theo chỉ đạo.

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các Hiệp hội bất động sản phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ trình ban hành nghị quyết thí điểm và tổ chức thực hiện.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

HoREA xin đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội quan tâm xem xét, cân nhắc cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất hoặc được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với “đất ở” hoặc “đất ở và đất khác” hoặc “đất khác không phải là đất ở” để thực hiện dự án nhà ở thương mại, theo quy định tại Điều 127 và Điều 122 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo HoREA, trước đó, ngày 30/12/2023, Chính phủ đã gửi Báo cáo số 710/BC-CP tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục mở rộng các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại “thông qua hình thức thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở hoặc đất ở và đất khác”.

Hiệp hội nhất trí với quan điểm của Chính phủ. Đồng thời, Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung thêm trường hợp “thỏa thuận về nhận quyền hoặc đang có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở” vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi – tại khoản 1 và khoản 6 Điều 127).

Trong trường hợp giữ nguyên nội dung khoản 6 Điều 127, HoREA đề nghị bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp nhà đầu tư đang có quyền sử dụng “đất khác không phải là đất ở” gồm: “đất nông nghiệp” hoặc “đất phi nông nghiệp không phải là đất ở” mà nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các quy định của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án đầu tư bao gồm dự án nhà ở thương mại.

Theo thuongtruong.com.vn

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/thi-diem-du-an-nha-o-thong-qua-thoa-thuan-nhan-quyen-su-dung-dat-doi-voi-dat-khac-117495.html#google_vignette