Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành và cơ quan bưu điện triển khai gấp các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh lên phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8-2020 và các tháng tiếp theo hợp lý và hiệu quả nhất trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều phức tạp.

Trên cơ sở thực tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành và cơ quan bưu điện cần đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả, thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng địa bàn có nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp.

Đặc biệt, các địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội triển khai xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, sớm thông báo cho người hưởng về những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Khi thực hiện chi trả, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả, tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá đông người theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vào tháng 3-4/2020, Bảo hiêmrr xã hộiViệt Nam đã kịp thời, chủ động ban hành các công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nhiều biện pháp: Chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4-5/2020 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống Bưu điện.

Theo An ninh Thủ đô