Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Trước đó, ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023.

Để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại nghị định nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất như sau:

Gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023; gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2023; gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2023;

Gia hạn 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2023; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNCN năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023; gia hạn 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/trien-khai-gia-han-thoi-han-nop-thue-tien-thue-dat-nam-2023-20230415191931.htm