Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, đối với giải ngân vốn kế hoạch năm 2022, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2022 là 84.765,06 tỷ đồng, đạt 15,12% kế hoạch và đạt 16,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 22%
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 22%

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 15/5/2022 là 105.035,93 tỷ đồng, đạt 18,73% kế hoạch (đạt 20,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó, vốn trong nước là 103.316,59 tỷ đồng. Vốn nước ngoài là 1.719,34 tỷ đồng. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2022 là 115.922,47 tỷ đồng, đạt 20,67% kế hoạch (đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch 2022, Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ ước giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (22,12%), trong đó vốn trong nước đạt 23,53%, vốn nước ngoài đạt 6,26%.

Có 5 bộ và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 30%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (50,48%), Ngân hàng Phát triển (49,42%), Văn phòng Chính phủ (38,88%), Lâm Đồng (49,4%), Bình Thuận (41,98%), Tiền Giang (39,1%). Có 41/51 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó có 5 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/ty-le-giai-ngan-von-dau-tu-cong-5-thang-dat-hon-22-207590.html