Theo đó, hành khách mua vé cá nhân trước ngày tàu chạy từ 5-19 ngày đối với tàu khách Thống nhất (với cự ly vận chuyển ≥ 900 km) và tàu khách khu đoạn SE21/22 Sài Gòn - Huế, SE25/26 Sài Gòn - Quảng Ngãi (với cự ly vận chuyển ≥ 600 km), khi đổi, trả vé thực hiện theo quy định hiện hành.

Cụ thể, không áp dụng đổi vé cá nhân khi đổi trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ, trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, phí là 20.000đ/vé. Không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể.

Đối với trả vé cá nhân, khi trả vé trước giờ tàu chạy từ 4 đến 24 giờ, phí là 20% giá vé; Từ 24 giờ trở lên, phí là 10%. Đối với vé tập thể, trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 đến 72 giờ, phí là 20%; từ 72 giờ trở lên là 10%.

Cũng các mác tàu này, nếu hành khách mua trước ngày tàu chạy từ 20-29 ngày, từ 30-39 ngày, từ 40-49 ngày, từ 50 ngày trở lên, sẽ được giảm giá vé tương ứng lần lượt là 20%, 30%, 40%, 50%.

Khi đó mức phí đổi, trả vé tương ứng với mức giảm giá vé, tuy nhiên chỉ được đổi, trả trước giờ tàu chạy chậm nhất là 72 giờ.

Áp dụng quy định mới về đổi, trả vé tàu cho hành khách

Đối với hành khách mua vé cá nhân trên các đôi tàu SQN1/2 Sài Gòn - Quy Nhơn (có cự ly vận chuyển ≥ 400 km) và đôi tàu SNT1/2 Sài Gòn - Nha Trang (có cự ly vận chuyển ≥ 300 km), nếu mua vé trước ngày tàu chạy từ 5-19 ngày, khi đổi, trả vé thực hiện theo quy định hiện hành.

Nếu mua trước ngày tàu chạy từ 20-29 ngày, từ 30 ngày trở lên, sẽ được giảm giá vé tương ứng lần lượt là 20%, 30%. Mức phí đổi, trả vé tương ứng với mức giảm giá vé và chỉ được đổi, trả trước giờ tàu chạy chậm nhất là 72 giờ.

Đối với hành khách mua vé cá nhân chặng suốt trên đôi tàu khách SPT1/2 Sài Gòn - Phan Thiết, việc đổi, trả vé vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều kiện đổi vé cá nhân là vé đã mua và vé đổi phải có cùng ga đi, ga đến; Được đổi vé 1 lần duy nhất; Vé đổi phải có ít nhất một trong các thông tin thay đổi so với vé đã mua như: thay đổi ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc loại toa xe; không thay đổi thông tin hành khách đi tàu.

Sau khi đã đổi vé, nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé thì mức khấu trừ trả vé đối với các vé đã đổi là 30% số tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.

Đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, giám đốc các chi nhánh vận tải đường sắt xem xét từng trường hợp cụ thể ký xác nhận và đóng dấu trên mặt sau của Thẻ lên tàu hỏa với mức khấu trừ vé trả không được thấp hơn 10%.

Theo Pháp luật xã hội