Cụ thể, ngày 16/4/2009, UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 1463/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các Dự án khu nhà ở, tái định cư của Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam Singapore, gồm: Khu nhà ở, tái định cư ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, Bình Dương, diện tích: 99,6720 ha; Khu nhà ở, tái định cư ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, Bình Dương, diện tích: 129,0791 ha; Khu nhà ở, tái định cư ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, Bình Dương, diện tích: 128,0615 ha;Khu nhà ở, tái định cư ấp 4, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương, diện tích: 171,5046 ha; Khu nhà ở, tái định cư ấp Suối Tre, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương, diện tích: 114,5844 ha; Khu nhà ở, tái định cư tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương, diện tích: 72,5604 ha.

Quyết định số 1463/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các Dự án khu nhà ở, tái định cư của Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam Singapore

Theo Quyết định này, Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu bắt buộc sau đây: Nước thải phải thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn quy định của khu công nghiệp VSIP II mở rộng và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp này; Chỉ được bố trí tái định cư và tiến hành các hoạt động khai thác khu dân cư sau khi xây dựng hoàn chỉnh các hạ tầng xử lý môi trường trong các khu nhà ở, tái định cư…

Dù được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2009, nhưng do một số thay đổi, nhiều dự án sau đó vẫn phải trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt lại.

Điển hình là Khu nhà ở, tái định cư ấp 4, xã Vĩnh Tân (đã đổi tên thành Khu dân cư Ấp 4 - Vĩnh Tân), đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt hồi đầu năm nay.

Dự án hoạt động ngành nghề kinh doanh cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư về nhà ở cho các hộ dân thuộc diện bị di dời, giải tỏa vì nằm trong khu vực của KCN VSIP II mở rộng, đồng thời phát triển đồng bộ các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật tại Khu dân cư theo Quy hoạch chi tiết được duyệt.

Khu nhà ở thương mại cao cấp bậc nhất Bình Dương - Sun Casa Central tọa lạc bên trong dự án Khu nhà ở, tái định cư ấp 4, xã Vĩnh Tân. Giá tiền sử dụng đất tại Sun Casa Central hơn 225.000 đồng/m2.

Dự án Khu dân cư Ấp 4 - Vĩnh Tân đã được đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 về việc phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án Khu nhà ở, tái định cư của Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore.

Theo các Quyết định quy hoạch và quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên, từ năm 2008, chủ đầu tư đã phối hợp cùng Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, Tổ chuyên viên và UBND các xã để triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường, giải tỏa mặt bằng và bàn giao đất tái định cư cho các trường hợp người dân trong vùng quy hoạch đồng ý nhận bồi thường đến nay đã ổn định cuộc sống mới.
Theo Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022TT-BTNMT ngày 10/01/2022, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án “Khu dân cư Ấp 4 - Vĩnh Tân” có quy mô diện tích 127,1942 ha”, tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đối tượng thuộc mục số 6, Phụ lục III của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, của Chính phủ về dự án sử dụng đất, đất có mặt nước quy mô lớn từ 100 ha trở lên, vì vậy báo cáo ĐTM của dự án sẽ trình nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt.

Dự án này đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thay đổi chủ đầu tư dự án khu công nghiệp và các dự án khu nhà ở, tái định cư khu vực xã Vĩnh Tân - Tân Bình, huyện Tân Uyên và xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát.

Được biết, theo quy định tại Điều 37, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, các dự án thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, ngày 15/10/2007, Dự án được chuyển nhượng toàn bộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

2. Dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

3. Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

4. Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt;

5. Chủ đầu tư mới phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 3 Nghị định này;

b) Đáp ứng điều kiện về tài chính đối với chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 5 Nghị định này;

c) Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

 

Đăng Trung - Hiếu CT

Nguồn: https://reatimes.vn/binh-duong-duyet-thu-tuc-di-tat-don-dau-cho-vsip-20201224000023362.html