Cụ thể, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp cho cơ quan thuế tên chủ tài khoản, số hiệu, ngày mở (hoạt động, ngày đóng tài khoản cho cơ quan thuế (qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế). Trách nhiệm của cơ quan thuế là khai thác, truyền nhận, lưu trữ và bảo mật hoàn toàn các thông tin của người nộp thuế mà ngân hàng cung cấp.

Tổng cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế
Tổng cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Tổng cục Thuế cung cấp mã số thuế của người nộp thuế cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài các tài khoản thanh toán của khách hàng có thông tin mã số thuế; ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản thanh toán theo mã số thuế. Trường hợp khách hàng không có mã số thuế, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đối chiếu với số, loại giấy tờ do Tổng cục thuế cung cấp theo mã số thuế của người nộp thuế.

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/de-nghi-ngan-hang-cung-cap-thong-tin-tai-khoan-khach-hang-cho-co-quan-thue-288822.html