Theo đó, đối tượng áp dụng trong dự thảo cho vay đặc biệt là tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, với lãi suất ưu đãi đến mức 0% sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đề xuất cho vay lãi suất 0% với tổ chức tín dụng yếu kém.
Đề xuất cho vay lãi suất 0% với tổ chức tín dụng yếu kém.

Về nguyên tắc cho vay, xử lý khoản vay được nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt với lãi suất 0% trong các trường hợp như:

Hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống; Cho vay đặc biệt theo phương án phục hồi đã được phê duyệt; theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc.

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt 0% đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 0% trong các trường hợp bao gồm.

Hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống; Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước; Cho vay đặc biệt để hỗ trợ phục hồi đối với công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam sẽ cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp như hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống; Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ thanh khoản đối với quỹ tín dụng nhân dân khi quỹ tín dụng nhân dân có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trước khi phương án cơ cấu lại được phê duyệt hoặc theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Tổ chức tín dụng khác cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp bao gồm cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống; Cho vay đặc biệt để hỗ trợ phục hồi đối với tổ chức tín dụng theo phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Tài sản đảm bảo theo thứ tự ưu tiên như cầm cố giấy tờ có giá bao gồm tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu Chính quyền địa phương do UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM, UBND TP Đà Nẵng phát hành.

Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc), ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Cầm cố trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng thương mại quy định tại điểm b Khoản này) và doanh nghiệp khác; Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cho vay của bên đi vay đối với cá nhân, tổ chức (trừ tổ chức tín dụng).

Trong trường hợp bên đi vay đề nghị gia hạn khoản vay đặc biệt thì Ngân hàng Nhà nước xem xét việc gia hạn khoản cho vay đặc biệt trên cơ sở tình hình khả năng chi trả của tổ chức tín dụng hoặc chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thời gian gia hạn mỗi lần không vượt quá thời hạn cho vay đặc biệt

Cùng với đó, dự thảo quy định tỷ lệ giữa giá trị các tài sản bảo đảm còn lại và số tiền cho vay đặc biệt tối thiểu là 170%...

Theo Ngọc An/congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/de-xuat-cho-vay-lai-suat-0-voi-to-chuc-tin-dung-yeu-kem-post136340.html