dữ liệu quốc gia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dữ liệu quốc gia, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành trong quý I/2021 để tạo hành lang pháp lý trong vấn đề danh tính số.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4803/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.