Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 7-5-2020 của Trưởng ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành kế hoạch triển khai đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020. Về việc này, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung trên, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896, bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung các văn bản có liên quan; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư... đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực xây dựng, đăng tải các tin, bài, phim phóng sự tuyên truyền về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; về công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân; kết quả triển khai dự án; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cổng thông tin điện tử và trên báo chí…

Theo Pháp luật xã hội