Hà Nội phấn đấu đến năm 2025: 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… Ảnh: Khánh Huy
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025: 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… Ảnh: Khánh Huy

Cụ thể, có 8 chỉ tiêu đã vượt kế hoạch giai đoạn 2021-2022 và hoàn thành so với mục tiêu của chương trình năm 2025 như: Tỷ lệ các xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; tỷ lệ các thôn được phủ sóng di động 3G/4G/5G hoặc internet băng rộng; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP; sản phẩm OCOP được công nhận...; 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 2 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành kế hoạch; 3 chỉ tiêu dự kiến bảo đảm lộ trình kế hoạch.

Nổi bật, Hà Nội đã có 100% xã đạt Chuẩn Nông thôn mới; 111 xã đạt Chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 20 xã đạt Chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. 15/18 huyện đạt Chuẩn Nông thôn mới…

Hà Nội đã huy động được 46.778 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là một nguồn lực rất lớn giúp khu vực nông thôn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo Chương trình 04, vấn đề chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có nhiều tiến bộ nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Việc thu hút DN đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, đặc biệt là chế biến sâu; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Số lượng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế nên việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Chưa có nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung gây khó khăn cho việc thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, dẫn đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong định hướng từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ phấn đấu đạt tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,5-3%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. TP đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên và công nhận thêm 50 làng nghề, nghề truyền thống; có ít nhất 100 làng nghề, nghề truyền thống được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, 100% làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận thuộc danh mục được đánh giá tác động môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong kết quả thực hiện Chương trình số 04. Điển hình là sản xuất nông nghiệp còn tình trạng manh mún, phân tán, chưa bền vững; sự phát triển của kết cấu hạ tầng gắn với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tại các địa phương có khoảng cách chênh lệch khá cao. Thu nhập của một bộ phận nông dân còn thấp và bấp bênh; môi trường sống tại một số vùng nông thôn còn ô nhiễm; văn hóa nông thôn và một số giá trị truyền thống có nguy cơ mai một.

Chương trình xây dựng nông thôn mới có tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn và thời gian thực hiện lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, TP phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Để thực hiện được mục tiêu đó, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các ban ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể của TP, cũng như cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo từ TP đến cơ sở tiếp tục rà soát, bám sát các định hướng, mục tiêu, Nghị quyết của Trung ương và TP; đặc biệt là Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, Chương trình số 04 của Thành ủy. Tập trung xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo tiêu chí đô thị; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải gắn với không gian di sản văn hoá vật thể, phi vật thể; bảo vệ các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc cao đẹp.
Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và an toàn cho Nhân dân.

Để đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, ngành cần coi chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. TP sẽ chỉ đạo các Sở, ngành tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền liên quan đến đất đai, thời hạn cho thuê đất, xây dựng công trình trong sản xuất nông nghiệp để khuyến khích cá nhân, tổ chức và DN đầu tư phát triển nông nghiệp.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-100-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-335658.html