Đây là một trong 7 nhóm giải pháp nêu tại Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 5-11-2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Hà Nội đặt mục tiêu có 100% chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại
Hà Nội đặt mục tiêu có 100% chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại

Đề án này xác định rõ mục tiêu, lộ trình tổ chức thực hiện để huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành thành phố trong quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ. Theo đó, đến hết tháng 12-2022, toàn thành phố phấn đấu: 100% đơn vị quản lý chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng, ban hành quy chế về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ; 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm.

Cũng đến hết tháng 12-2022, tỷ lệ thực phẩm được giám sát, lấy mẫu tại các chợ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 30% so với thời điểm chưa thực hiện đề án trên. Tối thiểu 50% chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư và 100% chợ xây dựng mới đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại theo quy định.

Toàn thành phố phấn đấu đến hết tháng 12-2024, có 100% các chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm. Tỷ lệ thực phẩm được giám sát, lấy mẫu tại các chợ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 70% so với thời điểm chưa thực hiện đề án. Tối thiểu 80% các chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư và 100% chợ xây dựng mới đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại.

Đến hết tháng 12-2025, có 100% cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn đáp ứng yêu cầu đề án trên và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn. 100% chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư; 100% chợ xây dựng mới đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại. 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm và cơ bản đáp ứng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, cùng với đề ra nguyên tắc, yêu cầu quản lý, thành phố còn triển khai 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp về quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ. Trong đó, đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định khác có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại chợ; tập trung quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các điều kiện kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ theo quy hoạch; thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thành phố và các chợ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan…

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-co-100-cho-bao-dam-an-toan-thuc-pham-van-minh-thuong-mai-267118.html