Theo đó, ngoài thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định từ đầu năm, UBND TP yêu cầu tăng cường hoạt động một cách quyết liệt và thực chất hơn của 6 Tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

UBND TP giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Thành phố; các chủ đầu tư dự án cần tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa
Thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức giao ban hằng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đáng chú ý, UBND TP giao các chủ đầu tư nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn không đạt trên 90% kế hoạch.

Các sở chuyên ngành hướng dẫn, tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, sớm thẩm định, trình phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để sớm khởi công công trình. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho UBND TP và Chính phủ, bộ, ngành Trung ương kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực dầu tư, xây dựng cơ bản.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã phải nỗ lực triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân cả dự án cấp thành phố và cấp huyện khi được thành phố phân cấp mạnh và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án cấp thành phố.

Tại mỗi đơn vị, phân công các đồng chí lãnh đạo theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án; kịp thời báo cáo UBND TP đối với các nhiệm vụ vượt thẩm quyền…

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án, chủ động dự báo các khó khăn, vướng mắc khi lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án.

Theo UBND TP, đến nay, các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, công tác triển khai thực hiện còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ; kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa nghiêm nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện, dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của toàn thành phố.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của thành phố, từ đầu năm đến ngày 30/6/2022, đạt 10.777 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch giao, trong đó, cấp thành phố giải ngân đạt 18,3% kế hoạch và cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ) đạt 23,4% kế hoạch. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP và UBND TP.

Ngoài ra, đối với kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài, theo quy định sẽ chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2022, nhưng đến 30/6/2022, tỷ lệ giải ngân cũng rất thấp: Đối với ngân sách cấp thành phố, mới giải ngân được 109,3 tỷ đồng, đạt 8,76%. Đối với ngân sách cấp huyện, giải ngân được 342,7 tỷ đồng, đạt 24,33%.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-day-manh-thuc-hien-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-298704.html