Theo kế hoạch, đối tượng điều tra được xác định là đơn vị cơ sở hay còn được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. Một đơn vị cơ sở đóng trên cùng một địa điểm nhưng thuộc địa bàn quản lý của từ 2 xã trở lên, quy ước theo diện tích lớn nhất của đơn vị cơ sở thuộc địa bàn xã nào thì đơn vị cơ sở được tính vào xã đó. Trường hợp, chưa xác định được theo diện tích, tiếp tục căn cứ vào địa điểm thực hiện công tác quản lý để sắp xếp đơn vị cơ sở vào địa bàn xã phù hợp.

Đơn vị điều tra là tổ chức, cá nhân mà qua đó tiếp cận với đối tượng điều tra để thu thập thông tin. Đơn vị điều tra được phân loại theo số lượng cơ sở và theo hình thức hoạt động. Tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn thành phố đối với tất cả các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế.

Nội dung điều tra: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Điều tra về thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động.

Điều tra về tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; tiêu dùng năng lượng. Điều tra sử dụng phần mềm quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Thời điểm điều tra: Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sẽ thực hiện ngày 01-3. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ thực hiện ngày 01-7. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành liên quan tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin; thu thập, tổng hợp, công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ, bảo đảm tính kế thừa và so sánh với các kỳ tổng điều tra trước, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Cùng với đó, bảo đảm thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra…

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tien-hanh-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2021-226546.html