Hà Nội
Ảnh minh họa

Để triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của Chương trình, tham gia xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chương trình theo khung dự thảo kế hoạch. Cụ thể, phân tích, làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; các giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của đơn vị mình gửi về Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Chương trình) để tổng hợp, theo dõi.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thiện việc xây dựng Kế hoạch nói trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-4-2021.

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-do-thi-kinh-te-do-thi-giai-doan-2021-2025-233600.html