Theo đó, UBND thành phố thống nhất với nội dung nhận xét, đánh giá về kết quả, một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong việc tố chức chỉ đạo, triển khai thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố nêu tại báo giám sát của Ban Đô thị, HĐND thành phố.

ha noi yeu cau thuc hien ngay bien phap khac phuc o nhiem lang nghe
Ảnh minh họa

Trên cơ sở các kiến nghị cụ thể của Đoàn giám sát, UBND thành phố giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã có làng nghề, nghiên cứu tiếp thu các nội dung đánh giá, kiến nghị, triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục thuộc trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, HĐND thành phố theo quy định. Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đã được UBND thành phố phê duyệt (tập trung nội dung đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm làng nghề), báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổ chức triển khai thực, hiện các nội dung kiến nghị cụ thể của Đoàn giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao để tiếp tục hỗ trợ, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng các sản phẩm làng nghề truyền thống, thân thiện với môi trường; hạn chế phát triển các sản phẩm, ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp; việc tổ chức di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư tại các làng nghề đã có cụm, điểm công nghiệp; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách về quản lý và phát triển làng nghề gắn liền với công tác bảo vệ môi trường làng nghề để sớm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố...

HP

Theo phapluatxahoi.vn