Điều này đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. 

Theo ước tính từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 143.800 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng  năm 2022 đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân sách bội thu gần 251.000 tỷ 7 tháng đầu 2022
Ngân sách bội thu gần 251.000 tỷ 7 tháng đầu 2022

Trong đó, thu nội địa tháng 7/2022 ước đạt 116.100 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 870.400 tỷ đồng, bằng 74% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 7/2022 ước đạt 7.000 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 43.000 tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán năm và tăng 91,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 7/2022 ước đạt 20.600 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 179.800 tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán năm và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách tháng 7/2022 ước đạt 131.300 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2022, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 842.700 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng năm 2022 đạt 594.800 tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chi đầu tư phát triển đạt 186.800 tỷ đồng, bằng 35,5% và tăng 10,3%; chi trả nợ lãi 59.500 tỷ đồng, bằng 57,4% và giảm 11,3%. 

Như vậy 7 tháng đầu năm 2022, ngân sách bội thu 250.800 tỷ đồng.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/ngan-sach-boi-thu-gan-251-000-ty-7-thang-dau-2022-211163.html