29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính

Ngày 23-7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công vụ, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo chuyển biến, mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế.

Bộ Y tế đã phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm đối với 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế và triển khai thực hiện đúng lộ trình từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6% đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế so với năm 2015.

nganh y te sap xep giam 315 don vi dau moi tuyen tinh 713 don vi tuyen huyen
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến báo cáo tại buổi kiểm tra

Tính đến năm 2019, đã có 29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc. Theo đó, đã giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng thuộc các vụ, cục

Về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, Bộ Y tế đã sắp xếp các phòng trong các Vụ, Cục giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng và giảm khoảng 105 lãnh đạo cấp phòng.

Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, dự kiến Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý trực tiếp 20/82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (gồm các Trường và các bệnh viện hạng đặc biệt). Số còn lại sẽ chuyển giao cho UBND các tỉnh, thành quản lý.

Đối với hệ thống y tế tuyến tỉnh, Bộ Y tế sẽ thực hiện mô hình Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có chức năng tương đồng, như vậy sẽ giảm được 315 đơn vị đầu mối tuyến tỉnh. Đối với hệ thống y tế tuyến huyện, sẽ thống nhất mô hình Trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng…, như vậy sẽ giảm được 713 đầu mối đơn vị.

Thành viên Tổ công tác cho rằng, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, một số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế còn sử dụng vượt biên chế được giao, một số viên chức tuyển dụng chưa đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đặc biệt, trong công tác xét tuyển đặc cách viên chức.

Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Y tế bổ sung kết quả đánh giá công chức, viên chức từ năm 2015 đến nay; báo cáo rõ kế hoạch tự kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, lập kế hoạch sử dụng hết số biên chế được giao và báo cáo cụ thể việc tinh giản.

nganh y te sap xep giam 315 don vi dau moi tuyen tinh 713 don vi tuyen huyen
Tổ kiểm tra công vụ làm việc tại Bộ Y tế

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế trong triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, có chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, đã có sự chuyển biến tốt trong lề lối làm việc, tác phong ứng xử của cán bộ y tế. Bộ Y tế cũng đã đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong ngành; giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp với tỷ lệ cao…

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Y tế chưa nêu được số lượng cụ thể về tinh giản biên chế các cơ quan hành chính trong Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp; trong tuyển dụng, sử dụng cũng còn có nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm lại chậm.

Vì vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các qui định về công tác cán bộ, đề án vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ…

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phải coi người bệnh là “khách hàng”.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/nganh-y-te-sap-xep-giam-315-don-vi-dau-moi-tuyen-tinh-713-don-vi-tuyen-huyen-156298.html

Theo Pháp luật xã hội