Tầm nhìn chiến lược

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tầm nhìn chiến lược, cập nhật vào ngày: 21/10/2020

Cùng với kết quả đạt được thể hiện ở niềm vui của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những con số tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, những vụ việc phức tạp được giải quyết, Nghị quyết số 15-NQ/TU thực sự là động lực...

Nhờ chọn đúng và trúng vấn đề, cách thức triển khai bài bản, khoa học, qua 3 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết số 15-NQ/TU đã khẳng định rõ nét hiệu lực, hiệu quả. Hàng trăm vụ việc được giải quyết, nhiều tổ chức cơ sở...

Dự thảo sửa đổi Luật Lao động sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).