Nếu trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất có quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền thì người trúng đấu phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng phương án đã được duyệt; nếu trong phương án không quy định cụ thể thời hạn nộp tiền hoặc không có sự thỏa thuận nào khác thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Điểm b Khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá tài sản quy định người trúng đấu giá có nghĩa vụ:

“b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;”.

Thời hạn nộp tiền đất trúng đấu giá
Thời hạn nộp tiền đất trúng đấu giá

Tại Điều 6 và Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 14/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, quy định: Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cùng cấp phê duyệt. Trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất có nội dung dự kiến giá trị thu được và việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá. Trong thông báo nộp tiền sử dụng đất có nội dung về thời hạn nộp tiền sử dụng đất.

Tại Điểm d Khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ) quy định: Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, nếu trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất có quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền sử dụng đất thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng phương án đã được duyệt; trường hợp, trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể thời hạn nộp tiền sử dụng đất hoặc không có sự thỏa thuận nào khác thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Về việc nộp tiền sử dụng đất, đề nghị ông liên hệ với cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp tiền để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ đươc giao.

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/thoi-han-nop-tien-dat-trung-dau-gia-317808.html