Theo Tổng cục Thống kê, thu nội địa đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô đạt 24,1nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán năm và tăng 93,4% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 100,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán năm và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4-2022 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán năm và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên đạt 340,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,2% và tăng 11,3%...

Chi ngân sách nhà nước bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-tang-133-20220502123329.htm