Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 15-NQ/TƯ).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố về vai trò, vị trí và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 15-NQ/TƯ).  Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố về vai trò, vị trí và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội.
Thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Đồng thời, bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố để có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm đối với từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ theo lộ trình phù hợp; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố, các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ;

Trong đó đặc biệt lưu ý, cần nghiêm túc quán triệt thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đề ra…

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/thuc-hien-hieu-qua-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-thu-do-67576.html