Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1919/SCT-TTKC, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019 và Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

thuc hien hieu qua tiet kiem dien tiet kiem nang luong trong ho gia dinh va tru so lam viec
Thực hiện hiệu quả tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình và trụ sở làm việc

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 7-3-2019, của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của đơn vị, trên địa bàn năm 2019.

Trong công văn này, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan trên địa bàn. Đồng thời, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện tiết kiệm diện; xây dựng phương án, quy định sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định tại điều 12 của Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Các Sở Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan tổ chức triển khai Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố theo Điều 16 của Quy định tại Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 3-12-2018 của UBND thành phố.

 

Theo phapluatxahoi.vn