Thông tư 30 nêu rõ, tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Trước đó, Thông tư 14 đã được kéo dài hiệu lực thi hành theo Thông tư số 70/2020/TT-BTC đến hết 30/6/2021. Nay Thông tư 14 lại tiếp tục được kéo dài đến hết ngày 31/12/2021.

Theo Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020, giảm giá và miễn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

chứng khoán
Tiếp tục giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021 do dịch COVID-19 (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, giảm giá (từ 10 - 50%) 9 dịch vụ, trong đó: Giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.

Giảm từ 15 - 20% đối với 2 dịch vụ bao gồm dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ bao gồm dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Không thu đối với 6 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Sau ngày 31/12/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chúng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC. Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, tình hình thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong trường hợp cần thiết.

Thông tư số 30/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Theo Nguyễn Thương/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tiep-tuc-giam-gia-dich-vu-chung-khoan-den-het-nam-2021--20201231000002331.html