Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành TP, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức và các chủ đầu tư dự án theo chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện và tham mưu UBND TP thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; trình trước ngày 5/10. 

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có kết luận về chủ trương đối với các nội dung trình HĐND TP liên quan đầu tư công.

TPHCM Tập trung triển khai các công trình dự án có tính cấp bách
Tập trung triển khai các công trình, dự án có tính cấp bách tại TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất về chủ trương, quan điểm, nguyên tắc đối với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP tại Tờ trình số 1068-TTr/BCSĐ ngày 9/9/2023 về các nội dung trình HĐND TP liên quan đầu tư công: Các tờ trình quyết định/quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn năm 2021 - 2025 từ nguồn thu dự kiến tăng thu của TP ngoài mức vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao; về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023; về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Đồng thời giao Ban cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy, của Đảng đoàn HĐND TP khẩn trương rà soát kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung nêu trên.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn HĐND TP và các Ban của HĐND TP thực hiện quy trình rà soát, thẩm định trình HĐND TP theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Lưu ý quan điểm ưu tiên cho các công trình, dự án có tính cấp bách, tạo sự đồng bộ, điểm nhấn và các chương trình, công trình thi đua tiêu biểu hướng đến chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Cùng với đó, quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải pháp, lộ trình, phân công cụ thể và chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, nhất là đối với các dự án liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.

Các công trình trọng điểm, dự án lớn đã xác định tiến độ, thời gian; tập trung rà soát, chỉ đạo quyết liệt sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Mặt khác, khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và chủ đầu tư tập trung tham mưu, thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 122 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP chỉ đạo xây dựng, bổ sung Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc hàng năm đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.

 

 

Thiên Ân

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/tphcm-tap-trung-trien-khai-cac-cong-trinh-du-an-co-tinh-cap-bach-109936.html