trien khai thi diem thanh tra chuyen nganh an toan thuc pham
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Các Sở: Y tế, NN&PTNT, Công thương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra chuyên ngành cho các cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Các Sở xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát và định kỳ hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP.

UBND cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên của UBND các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong tổ chức triển khai thí điểm.

Giai đoạn 1 từ 10-01-2019 đến 09-7-2019, giai đoạn triển khai các công tác chuẩn bị; Giai đoạn 2 từ 10-7-2019 đến 10-7-2020, giai đoạn triển khai mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn.

Sở Y tế là cơ quan đầu mối có trách nhiệm tham mưu Kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành ATTP trên 30 quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn; Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế và đơn vị trực thuộc hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các quy định ATTP thuộc Bộ Y tế quản lý cho cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Giai đoạn chuẩn bị từ 10-01-2019 đến 09-7-2019; Giai đoạn thí điểm thanh tra chuyên ngành từ 10-7-2019 đến 10-7-2020.

T.Quang

 

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/trien-khai-thi-diem-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-3490.html