Đáng chú ý, đối với phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển, thông tư nêu rõ: Căn cứ tổng mức vốn và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, thực hiện ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu 50% số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn NSNN tham gia vào các dự án hợp tác đối tác công - tư (PPP), nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch.

Bộ Tài chính: Ưu tiên phân bổ dự toán năm 2022 cho các dự án trọng điểm
Bộ Tài chính: Ưu tiên phân bổ dự toán năm 2022 cho các dự án trọng điểm

Các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022. Bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện phân bổ và kiểm tra việc phân bổ theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; đồng thời gửi kết quả phân bổ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện; đồng gửi Bộ Tài chính để kiểm soát việc giải ngân theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/bo-tai-chinh-uu-tien-phan-bo-du-toan-nam-2022-cho-cac-du-an-trong-diem-post181926.html