UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, đợt 4 năm 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng kinh phí chi trả cho đợt tinh giản biên chế này là hơn 7,1 tỷ đồng.

Quyết định của UBND thành phố cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, đợt 3 năm 2020.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung; trích kinh phí từ ngân sách quận, huyện, thị xã; sử dụng các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí hoạt động của hội để thực hiện chi trả cho các đối tượng theo đúng chế độ, chính sách; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Theo Báo Dân Sinh