16 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tuần từ 131711
 

CTCP Mía Đường Cao Bằng (Cabasu - Mã: CBS) thông báo ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức niên độ 2022 - 2023 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Với gần 5,3 triệu cp đang lưu hành, ước tính Cabasu cần chi hơn 13 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán tiền cổ tức vào 28/11.

Ngày 24/11, CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/11. 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su  Việt Nam - CTCP (Mã: GVR) thông báo trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu nhận được 350 đồng), hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 đặt ra. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là 17/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR cần chi 1.400 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 8/12.

Ngày 30/11, CTCP In tổng hợp Bình Dương (UPCoM: IBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - Mã: MCM) tạm ứng cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11. Với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mộc Châu Milk sẽ chi 110 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến vào 25/12. 

Ngày 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp) của CTCP Thủy điện Định Bình (Mã: TDB). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 14/11. Với hơn 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi hơn 12,3 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian dự kiến chi trả ngày 11/12. 

Ngày 30/11, Tổng CTCP Xây dựng Hà Nội (UPCoM: HAN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Ngày 15/11 tới đây, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem, mã PVC – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 180 đồng. Với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVChem sẽ chi 9 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 11/12/2023.

Ngày 30/11, CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11.

Trung Anh

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/16-doanh-nghiep-tra-co-tuc-tien-mat-tuan-tu-13-1711-111874.html