Cụ thể, theo Cục Thống kê Hà Nội ngày 29-2, thu nội địa 108,8 nghìn tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán và tăng 3,8%; thu từ dầu thô 0,7 nghìn tỷ đồng, đạt 23,6% và tăng 75%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu gần 3 nghìn tỷ đồng, đạt 11% và bằng 84,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 2 tháng qua là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 22,4 nghìn tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7,7 nghìn tỷ đồng, đạt 28,8% và tăng 10,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 25,6 nghìn tỷ đồng, đạt 32,6% và tăng 12,9%; thuế thu nhập cá nhân 9,5 nghìn tỷ đồng, đạt 23,2% và tăng 2,3%; thu phí và lệ phí 4,6 nghìn tỷ đồng, đạt 23,7% và tăng 54,9%.

Đáng lưu ý, thu tiền sử dụng đất 2,8 nghìn tỷ đồng, đạt 7,6% và gấp 2,4 lần; thu lệ phí trước bạ hơn 1 nghìn tỷ đồng, đạt 15,8% và giảm 2,6%.

Trong khi đó, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16,1 nghìn tỷ đồng, đạt 11% dự toán năm và tăng 48,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển 7,5 nghìn tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán và gấp 2,2 lần; chi thường xuyên 8,6 nghìn tỷ đồng, đạt 15,1% và tăng 10,4%.

2 tháng, Hà Nội thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Còn theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách cả nước tháng 2-2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm nay đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 355,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và giảm 2,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán năm và giảm 18,4%.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 2-2024 ước đạt 117,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 260,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước...

Theo Hà Nội mới