Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31-12-2018 là 3.504,376 tỷ đồng; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I-2019 (đến hết ngày 31-3-2019) âm 620,643 tỷ đồng; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II-2019 (đến hết ngày 30-6-2019) âm 499,932 tỷ đồng; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III-2019 (đến hết ngày 30-9-2019) là 2.019,246 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính cho đến hết quý IV-2019 (đến hết ngày 31-12-2019) số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 2.779,815 tỷ đồng.

Về trích quỹ, tổng số trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý IV-2019 (từ ngày 1-10-2019 đến hết ngày 31-12-2019) là 1.278,604 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý IV-2019 (từ ngày 1-10-2019 đến hết ngày 31-12-2019) là 520,276 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu dương trong quý IV-2019 là 2,250 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm trong quý IV-2019: 8 triệu đồng.

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/bo-tai-chinh-cong-khai-quy-binh-on-gia-xang-dau-179658.html