Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong kỳ của SSH đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 452,34% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản các dự án triển khai tại các công ty con và từ kết quả của chính sách liên kết với các đối tác để thực hiện chuyển đổi sản phẩm trái phiếu/đầu tư sang sản phẩm bất động sản. 

Trong quý III/2023, Báo cáo tài chính hợp nhất cũng ghi nhận lợi nhuận tài chính của Công ty giảm 39,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 37,22% so với cùng kỳ.

Đi cùng với sự gia tăng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chi phí bán hàng của SSH cũng ghi nhận tăng 72,1 tỷ đồng.

Cùng với chi phí khác giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2022, SSH ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 537 tỷ đồng, tăng 608,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, SSH đạt 2.588 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.261,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 525,4% và 459,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SSH đạt 13.256 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm mạnh so với thời điểm đầu năm, giảm từ 14.056 tỷ đồng về còn 7.454 tỷ đồng.

Được biết, năm 2023, SSH đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng lần lượt tăng 33,5% và 36,7% so với thực hiện năm 2022.

Theo Phương Huyền/Reatimes.vn