Theo Bộ Xây dựng, nội dung đề án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2035 (gọi tắt là quy hoạch CCN Quảng Nam) cơ bản phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Để nội dung quy hoạch CCN Quảng Nam có tính khả thi, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo làm rõ một số vấn đề sau: Làm rõ cơ sở, căn cứ pháp lý xác định vị trí của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong nội dung phần thuyết minh quy hoạch CCN Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Định hướng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã nêu định hướng phát triển theo phân vùng, theo dọc hành lang phát triển, theo định hướng phát triển đô thị. Tuy nhiên, cần phải phân tích, xác định rõ cụm công nghiệp nào có khả năng thu hút đầu tư, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực để ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến năm 2025.

Một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dự kiến hình thành theo các giai đoạn chưa xác định rõ tính chất của cụm công nghiệp. Việc xác định danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn cần cụ thể hơn, phù hợp với vị trí, quy mô của từng cụm công nghiệp đảm bảo không quy hoạch chồng lần với các khu công nghiệp tập trung và có giải pháp giảm thiểu các nguy cơ ô nhiễm môi trường (khói bụi, nước thải, chất thải rắn…).

Các nội dung đề xuất của quy hoạch CCN Quảng Nam cần phải được rà soát, điều chỉnh trong các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phạm Trần

 

Theo phuongnam.reatimes.vn