Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Khoản 4 Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản nêu rõ: “Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản”. 

Hay nói cách khác, sàn giao dịch bất động sản là nơi tổ chức, thực hiện việc giao dịch, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại. Là loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật, nên thương nhân phải đáp ứng các điều kiện nhất định khi thành lập, kinh doanh.

Sàn bất động sản mang tính quy chuẩn, chuyên nghiệp, minh bạch và chuẩn xác, rất hữu hiệu cho việc quản lý và điều tiết bất động sản của Nhà nước.

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp dịch vụ kinh doanh

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

1. Điều kiện pháp nhân

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định: "Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản".

Sàn giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản; quản lý bất động sản. Vì vậy, các công ty có thể lựa chọn về phạm vi hoạt động của sàn giao dịch khi quyết định thành lập.

2. Điều kiện về chứng chỉ

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Bên cạnh đó, cần đáp ứng thêm một số yêu cầu sau:

- Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

- Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

3. Điều kiện về thời gian hoạt động với trụ sở

Cũng theo Luật Kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.

4. Điều kiện về diện tích với sàn giao dịch bất động sản

Đối với sàn giao dịch bất động sản, phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động và thêm 20m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

5. Điều kiện về cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản

Pháp luật bất động sản yêu cầu khi đưa vào kinh doanh thì sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo cơ cấu tổ chức của sàn phải bao gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản đó.

6. Điều kiện người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không, đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù.

b. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

c. Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

7. Điều kiện thông báo hoạt động

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm: Đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Ảnh minh họa.

8. Điều kiện về xây dựng bộ quy chế hoạt động

a. Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;

b. Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;

c. Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

d. Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

e. Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch, chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện về thành lập sàn giao dịch bất động sản và soạn thảo đầy đủ hồ sơ thì ra quyết định thành lập sàn. Hồ sơ sẽ được thông báo và nộp lên Sở Xây dựng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để chờ xem xét giải quyết.

Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản bao gồm:

1. Bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc dịch vụ quản lý sàn;

2. Quyết định ban hành quy chế hoạt động kèm theo quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản (Điểm 1.8 Phần VI TT 13/2008/TT-BXD);

3. Quyết định bổ nhiệm giám đốc sàn giao dịch bất động sản;

4. Bản sao chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

5. Bản sao y chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;

6. Bản sao y chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá (nếu có thêm hoạt động định giá);

7. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản: Hợp đồng thuê công chứng;

Hồ sơ lập thành 03 bộ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng - Sở có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định trụ sở để cấp giấy phép trong thời gian là 10 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thực hiện đúng các quy trình, các bước nếu trên sẽ thành lập nhanh chóng việc thành lập sàn giao dịch bất động sản để đi vào hoạt động./.

Theo Nguyễn Vân/Reatimes

Nguồn: https://reatimes.vn/can-nhung-thu-tuc-gi-khi-thanh-lap-san-giao-dich-bat-dong-san-1594710578346.html