Theo Kinh tế & Đô thị

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/infographic-chi-tiet-muc-xu-phat-voi-13-hanh-vi-vi-pham-trong-phong-chong-dich-covid-19-379987.html