Theo đó, hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp của Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Khu Công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý hơn 2,2 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp.
Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý.

UBND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Cầm với số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Bổ sung dự toán năm 2022 cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng để thực hiện chi trả cho Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cầm từ nguồn chi thường xuyên khác ngân sách thành phố năm 2022.

UBND thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cầm có trách nhiệm thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Cầm do Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cầm quản lý.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/da-nang-ho-tro-giam-tien-ha-tang-nam-2021-cho-cac-doanh-nghiep-tai-khu-cong-nghiep-20220618150518.htm