Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; công tác tuyên truyền tập trung vào 04 nội dung chính sau:

Tuyên truyền kết quả thực hiện Cuộc vận động gắn với việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của Thành phố năm 2021 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong đó tập trung tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, các văn bản của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, các chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tuyên truyền kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố, các đơn vị sở, ngành thực hiện Cuộc vận động; các mô hình, điển hình, kết quả Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020.

Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; phổ biến cho người tiêu dùng cách nhận biết chất lượng sản phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới” 15-3, “Tháng khuyến mại Hà Nội 2021”.

Cổ vũ, động viên ý thức chính trị, tăng cường tính năng động, sáng tạo của cơ quan, đơn vị, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thách thức, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” và các giải pháp do Chính phủ và Thành phố đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Thành phố.

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tuyên truyền, vận động bằng các hình thức phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức và tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/day-manh-tuyen-truyen-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-vn-20201231000001144.html