Ngày 8/9, Bộ Tài chính đã thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng tháng 8 và 8 tháng đầu năm.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết: Thu ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 78.600 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 63.200 tỷ đồng, giảm 14.200 tỷ đồng so với tháng 7/2021. Lũy kế thu 8 tháng đạt 820.400 tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ năm 2020.

Bộ Tài chính thừa nhận, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 8 tháng đầu năm vẫn chậm, mới đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Bộ Tài chính thừa nhận, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 8 tháng đầu năm vẫn chậm, mới đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Do ảnh hưởng của đợt dịch tái bùng phát từ tháng 4, diễn biến thu nội địa giảm dần qua các tháng. Cụ thể, tháng 4 thu được 115.600 tỷ đồng; tháng 5 thu được 85.000  tỷ đồng; tháng 6 thu được 80.500 tỷ đồng; tháng 7 thu được 114.400 tỷ đồng.

Nếu không kể 37.000 tỷ đồng tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai và nộp theo quý, thì chỉ thu được 77.400 nghìn tỷ đồng; tháng 8 thu được 63.200 nghìn tỷ đồng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 24.000 tỷ đồng, giảm 11.000 tỷ đồng so tháng 7, giảm 9.000 tỷ đồng so bình quân 7 tháng đầu năm. Lũy kế thu 8 tháng đạt 157.500 tỷ đồng, bằng 88,2% dự toán, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với tổng chi ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 115.500 tỷ đồng. Lũy kế chi 8 tháng ước đạt 918.100 tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 8 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tính đến hết tháng 8, NSNN đã chi 18.800 tỷ đồng cho phòng chống dịch. Trong đó, 17.200 công tác chống dịch và 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ Tài chính thừa nhận, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 8 tháng đầu năm vẫn chậm, mới đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó vốn ngoài nước chỉ đạt 7,94% kế hoạch.

Hiện tại, có 3 Bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 40% kế hoạch, 27 Bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch. Vẫn còn 4 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 8 tháng có thặng dư. Tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương có bội chi, ngân sách địa phương có thặng dư lớn. 

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Lũy kế đến ngày 27/8, ngành tài chính đã thực hiện phát hành được 199.300  tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,96 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện thanh kiểm tra  468.610 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan, và bắt giữ 7.942 vụ buôn lậu, kiến nghị xử phạt hành chính gần 37.200 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng.

Như vậy, bình quân mỗi tháng, thanh tra Bộ Tài chính bắt giữ gần 1.000 vụ buôn lậu, kiến nghị xử phạt gần 4.600 tỷ đồng/tháng, và nộp thu ngân sách hơn 625 tỷ đồng/tháng.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/giai-ngan-ngan-sach-nha-nuoc-van-cham-nhu-rua-post154863.html