Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Công Thương về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó cho biết, ngày 25-7-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg về chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai quyết định này, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch hành động và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian qua.

Hà Nội: Khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa
Ảnh minh hoạ

Để đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện chiến lược và chuẩn bị cơ sở để nghiên cứu, xây dựng Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030, Bộ Công Thương đề nghị, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ được giao tại chiến lược; các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại chiến lược; đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời kỳ 2021-2030; đề xuất các nhiệm vụ, đề án Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021 -2030 để phát triển sản xuất, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của ngành, địa phương…

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở NN&PTNT, Tài Chính, Giao thông Vận Tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 10-4-2013 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 để chủ động rà soát, gửi Sở Công Thương trước ngày 1-4-2021 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 2-4-2021.

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-khan-truong-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-232978.html?fbclid=IwAR02yL_H3ymCM6WKZ8KVXSzW1avBNAMLOM9l3ynl-RJcls95KYNlXhO46Nw