UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Kế hoạch phân bổ 650 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19.

Cụ thể ngày 27/4/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ 650 tỷ đồng để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác phục hồi sản xuất, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19.

UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phổ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn giữa các quận, huyện, thị xã (nếu có phát sinh) không để tồn đọng, lãng phí vốn, tăng hiệu quả nguồn vốn ủy thác. Thẩm tra, xác định số lượng đối tượng vay vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Chi nhánh NHCSXH thành phố kiểm tra, rà soát việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lắp với các chương trình hỗ trợ khác có liên quan của Trung ương và thành phố.

Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hoàn thiện hồ sơ và cho vay kịp thời đến đúng các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích theo thứ tự ưu tiên của thành phố. Thường xuyên rà soát và kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố yêu cầu thực hiện cho vay theo thứ tự ưu tiên: hộ được giãn nợ, gia hạn nợ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn; các đối tượng chính sách khác; cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động.

Trong đó sẽ ưu tiên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng với dịch bệnh COVID-19, các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng lương thực, thực phẩm, y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn.

UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo tổ chức triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định hiện hành nhằm hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo quy định.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô